Spotted Esther Utami’s pieces worn by Sandrina Mazaya.

(photo courtesy: @sandrinamazayya)